มหาวิทยาลัยสิ่งทอหวู่ฮั่น - การฝึกงานและฐานการจ้างงาน